Urgyen Sangharakshita, Founder of the Triratna Buddhist Order, Madhyamaloka, Birmingham.