Karunabandhu meditating, Guhyaloka Retreat Centre, Spain.